Privacyverklaring Incrementis BV – December 2020

Incrementis BV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Iepenlaan 101
3723 XG Bilthoven.

M. Putz is de Functionaris Gegevensbescherming van Incrementis BV. Hij is te bereiken via maarten.putz@incrementis.nl

Bescherming van uw privacy
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Incrementis. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties, en gegevens over die worden gebruikt in onze adviesopdrachten. Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Indien en wanneer Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Incrementis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:
Evenementaanmeldingen: tot 12 maanden na afloop van het evenement
Reden: registratie evenement en toesturen informatie naderhand
Contactformulieren: tot 12 maanden na insturen van het formulier.
Reden: contact opnemen n.a.v. formulier en toesturen informatie naderhand.
Informatie aanvragen en inschrijvingen ten behoeve van een training: tot 12 maanden na informatie aanvraag en/of inschrijving
Reden: contact, registratie en toesturen informatie voorafgaand en/of naderhand

Delen van persoonsgegevens met derden
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het online formulier. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Incrementis BV (ExecutiveCareerSwitch.com) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@incrementis.nl.