Algemene voorwaarden Incrementis BV

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Incrementis B.V.: de besloten vennootschap Incrementis B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70841187.
3. Opdrachtgever: iedere wederpartij waarmee Incrementis B.V. een Overeenkomst sluit.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Incrementis B.V. enerzijds en Opdrachtgever anderzijds.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Incrementis B.V. en op alle Overeenkomsten tussen Incrementis B.V. en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Incrementis B.V., voor de uitvoering waarvan door Incrementis B.V. derden worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Incrementis B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien Incrementis B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Incrementis B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Incrementis B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Incrementis B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Inhoud en randvoorwaarden van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Incrementis B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Incrementis B.V. heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien Incrementis B.V. of door Incrementis B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever desgevraagd kosteloos zorg voor de door Incrementis B.V. in redelijkheid gewenste (kantoor)faciliteiten. Tevens stelt Opdrachtgever op verzoek van Incrementis B.V. kosteloos medewerkers van de eigen organisatie ter beschikking voor (hulp en ondersteuning bij) diens werkzaamheden.
6. Incrementis B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Incrementis B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Incrementis B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Incrementis B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Incrementis B.V. zijn verstrekt, heeft Incrementis B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Incrementis B.V. ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties e.d, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Incrementis B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
10. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd dan is Incrementis B.V. eerst gehouden daaraan uitvoering te geven nadat zowel Incrementis B.V. als Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met de overeengekomen wijziging, waaronder de prijs, het tijdstip van uitvoering en andere voorwaarden. Het voordien niet uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Incrementis B.V. op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Incrementis B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren.
12. Indien Incrementis B.V. met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Incrementis B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kosten, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. Incrementis B.V. is bevoegd nakoming van de verplichtingen van Incrementis B.V. op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
– na het sluiten van de Overeenkomst Incrementis B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen,
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is,
– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Incrementis B.V. kan worden gevergd dat Incrementis B.V. de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Incrementis B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Incrementis B.V. kan worden gevergd.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Incrementis B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Incrementis B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Incrementis B.V. de aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Indien Incrementis B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is Incrementis B.V. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Incrementis B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Incrementis B.V., zal Incrementis B.V. in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Incrementis B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Incrementis B.V. anders aangeeft.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Incrementis B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Incrementis B.V. op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

Artikel 6. Overmacht
1. Incrementis B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Incrementis B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Incrementis B.V. komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Incrementis B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Incrementis B.V. niet in staat is de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Incrementis B.V. of van derden daaronder begrepen. Incrementis B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Incrementis B.V. een verbintenis uit de Overeenkomst had moeten nakomen.
3. Incrementis B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Incrementis B.V. ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Incrementis B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 7. Facturatie, betaling en incassokosten
1. Incrementis B.V. factureert de verrichtte werkzaamheden op basis van daadwerkelijk gewerkte uren met 15 minuten als minimale tijdseenheid, tegen het overeengekomen tarief. Incrementis B.V. heeft het recht het overeengekomen uurtarief per 1 januari van ieder jaar binnen redelijke grenzen te verhogen. Voor werkzaamheden in weekenden en/of feestdagen geldt een toeslag van 50% op het overeengekomen uurtarief. Reis-en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht. Voor reiskosten binnen Nederland (retour) wordt één adviesuur gerekend.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Incrementis B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Incrementis B.V. aangegeven. Incrementis B.V. is gerechtigd om middels voorschotdeclaraties te factureren, aanvullende zekerheden van Opdrachtgever te verlangen en om periodiek te factureren.
3. Incrementis B.V. zal na voltooiing van de Overeenkomst een eindafrekening opmaken. Opdrachtgever kan binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening daartegen bezwaar maken. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening reageert, wordt de eindafrekening en de door Incrementis B.V. geleverde diensten geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd en vervallen alle (wettelijke) rechten van Opdrachtgever terzake.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan eenmalig een bedrag van 250 euro verschuldigd plus een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Incrementis B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Incrementis B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Incrementis B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van enig door Opdrachtgever aan Incrementis B.V. verschuldigd bedrag. Opdrachtgever is niet gerechtigd – om welke reden dan ook – betaling van een factuur van Incrementis B.V. op te schorten.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van Opdrachtgever, met een minimumbedrag ad € 250,–. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Indien ten laste van Opdrachtgever onder Incrementis B.V. (conservatoir, bewijs, executoriaal, etc.) (derden)beslag wordt gelegd, is Opdrachtgever aan Incrementis B.V. een direct opeisbare vergoeding voor de administratieve afhandeling daarvan verschuldigd ad € 250,–.
9. Van gemaakte afspraken (coaching, workshops, intervisie bijeenkomsten, trainingen, werksessies, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.) in het kader van de uitvoering van een opdracht die door opdrachtgever minder dan 4 weken van te voren worden afgezegd of verschoven, kan 100% in rekening worden gebracht. Van afspraken (coaching, workshops, trainingen, werksessies, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.) die door opdrachtgever tussen de 4-6 weken van te voren worden afgezegd of verschoven, kan 75% in rekening worden gebracht. Indien overeenkomsten met accommodaties of andere (toe)leveranciers niet meer kunnen worden geannuleerd worden de te betalen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Open trainingen en opleidingen a) Opdrachtnemer is gerechtigd:
i). het programma tussentijds te wijzigen vanwege door derden gestelde eisen of om andere kwalitatieve redenen; ii) de plaats en/of uitvoeringsdatum te wijzigen; iii) bij onvoldoende inschrijvingen wijzigingen in de uitvoering aan te brengen of tot uiterlijk twee weken voor aanvang de training te annuleren; iv) de groepsgrootte te verlagen of te verhogen.
b) Opdrachtgever is gerechtigd: i) bij verhindering een geschikte vervanger te sturen. Bij niet verschijnen op de eerste dag van de training of tussentijdse beëindiging van deelname worden de volledige cursuspriis alsmede volledige arrangementskosten in rekening gebracht. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald. ii) de plaats en/of uitvoeringsdatum te wijzigen. Dit kan kosteloos tot zes weken voor de uitvoeringsdatum. Ingeval van wijziging binnen zes tot vier weken voor de uitvoeringsdatum is Opdrachtgever 50 van de cursusprijs en arrangementskosten verschuldigd en binnen vierweken voor de Uitvoeringsdatum 100% van de cursusprijs en arrangementskosten. De nieuwe plaats en/of uitvoeringsdatum zal gezamenlijk met Opdrachtnemer worden vastgesteld. iii) de Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Dit kan kosteloos tot zes weken voor de Uitvoeringsdatum. Ingeval van annulering binnen vier weken voor de Uitvoeringsdatum wordt 100% van de cursusprijs en arrangementskosten in rekening gebracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Op Incrementis B.V. rusten op grond van de Overeenkomst uitsluitend inspanningsverbintenissen en nimmer enige resultaatsverbintenis.
2. Indien Incrementis B.V. op enige grond jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
3. Incrementis B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Incrementis B.V. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Incrementis B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade waarvoor Incrementis B.V. op rond van deze voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Incrementis B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Incrementis B.V. toegerekend kunnen worden en – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Incrementis B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Indien Incrementis B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Incrementis B.V. beperkt tot maximaal het in het kader van de Overeenkomst in de 6 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW.
6. De aansprakelijkheid van Incrementis B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Incrementis B.V. in voorkomend geval uitkeert.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Incrementis B.V. of leidinggevende ondergeschikten van Incrementis B.V..

Artikel 10. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Incrementis B.V. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Incrementis B.V. toerekenbaar is. Indien Incrementis B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Incrementis B.V. zowel in rechte als daarbuiten bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Incrementis B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Incrementis B.V. en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. Incrementis B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Incrementis B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Geheimhouding en non- concurrentie
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Incrementis B.V. zal de in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde onderaannemers verplichten dezelfde geheimhouding te betrachten. De geheimhoudingsplicht blijft in stand na beëindiging van de opdracht.
2. Indien Incrementis B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Incrementis B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Incrementis B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever en aan haar gelieerde partijen verplichten zich om gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van de Overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie aan te (doen) gaan met de onderaannemer(s) van Incrementis B.V., eventueel personeel van Incrementis B.V. of met andere aan Incrementis B.V. gelieerde hulppersonen of derden.
4. Opdrachtgever verbeurt in geval van overtreding van het geheimhoudings- of concurrentiebeding direct en zonder ingebrekestelling een niet voor gerechtelijke matiging vatbare boete ter grootte van € 10.000 voor iedere geconstateerd geval.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle Overeenkomsten waarbij Incrementis B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in (het arrondissement van) de vestigingsplaats van Incrementis B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Incrementis B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet en/of (Europese) regelgeving bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Incrementis B.V..